Fitch Rating: Stuttgarter Leben

Fitch Rating: Stuttgarter Leben

Fitch bestätigt ‚A+‘-Finanzstärkerating der Stuttgarter Leben – Ausblick stabil Fitch Ratings-Frankfurt-05. March 2015: Fitch Ratings hat das ‘A+’-Finanzstärkerating (Insurer Financial Strength, IFS) der Stuttgarter Lebensversicherung a.G. (Die...